Sabarigiri Sree Ayyappa Temple

Sabarigiri Ayyappa Temple Welcomes You

Lord Krishnana
Lord Krishna
Peethambaram karavirajitha sankuchakra
kaumodaki sarasijam karunasamudram,
Radha sahayamathisundara mandhahasam,
vathalayesamanisam hrudi bhavayami!